Statut i KRS


 

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1

  • Fundacja działająca pod nazwą "Semper Fidelis na Rzecz Archidiecezji Lwowskiej" w Łańcucie zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona została przez Księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym pod Repetytorium A nr 3901/2008 sporządzonym w dniu 4 października 2008 roku przed notariuszem Panią Agnieszką Mroczkowską - Gołowicz prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie ul. Wilcza 28/1.
  • Fundacja działa na zasadach kreślonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 120,poz.1268),ustawie z dnia 17 maja1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła w rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29,poz.154 z późno zm.) oraz w niniejszym Statucie.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną

§3

  • Siedzibą fundacji jest Łańcut.
  • Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

Ministrem właściwym do nadzoru ze względu na cele fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 7

Cele i zasady działania Fundacji:

  • Celem Fundacji jest wsparcie wszechstronnego rozwoju Archidiecezji Lwowskiej na poziomie lokalnym regionalnym, a zwłaszcza rozwijanie aktywności duszpasterskiej (pastoralnej),społecznej i gospodarczej, wymiana doświadczeń i wzmocnienie społecznego potencjału rozwojowego, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów społecznych i kulturowych, podejmowanie działań pomocowych i charytatywnych, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.
  • Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, a które znajdują się na terenie Archidiecezji Lwowskiej i rzeczpospolitej Polskiej.