O Fundacji

Fundacja "Semper Fidelis" na rzecz Archidiecezji Lwowskiej ustanowiona przez księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego prowadzi działalność pożytku publicznego nas terenie Archidiecezji Lwowskiej i Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem Fundacji jest rozwijanie aktywności duszpasterskiej, społecznej i gospodarczej, wymiana doświadczeń, wzmacnianie społecznego potencjału rozwojowego, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów społecznych i kulturowych, podejmowanie działań pomocowych i charytatywnych, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.


Cele te Fundacja realizuje poprzez:

  • wspieranie działalności charytatywnej i pastoralnej Archidiecezji Lwowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Caritas;
  • organizowanie finansowej i rzeczowej pomocy krajowej i zagranicznej dla osób potrzebujących niezależnie od wyznania, narodowości i przekonań, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, samotnych matek, sierot, ubogich, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, bezrobotnych, ofiar przemocy, uzależnionych, bezdomnych, więźniów, uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej zamieszkałych na terenie Ukrainy i Polski;
  • wspieranie działań mających na celu utrzymanie, odbudowę i rewitalizację zabytków kultury polskiej znajdujących się na terenie Archidiecezji Lwowskiej oraz w Polsce;
  • rozwijanie przedsiębiorczości i podejmowanie inicjatyw zmierzających do wzrostu zatrudnienia, aktywizacji zawodowej bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, aktywizację zawodową kobiet oraz poprawę dostępu do rynku pracy;
  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego ukraińskiego i polskiego poprzez promocję Unii Europejskiej na Ukrainie i działalność na rzecz integracji europejskiej, współpracę międzynarodową w zakresie wymiany doświadczeń i nowatorskich rozwiązań, transportowanie doświadczeń i rozwiązań polskich;
  • akcje pomocy humanitarnej na rzecz potrzebujących na terenie Archidiecezji Lwowskiej i na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności prowadzenie programów dla ludności pochodzenia polskiego;
  • informację dla społeczeństwa polskiego i ukraińskiego promującą zasady ekorozwoju, jako zrównoważonego rozwoju społeczeństwa;
  • promocję i organizację akcji mających na celu uzyskanie dochodów na rzecz Fundacji;
  • organizowanie zbiórek publicznych.