Zapytanie Ofertowe "Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i Młodzieży"

                                                                                                       Łańcut, 23.10.2017 r.

  Fundacja Semper Fidelis

              na rzecz

  Archidiecezji Lwowskiej

Łańcut ul. Cetnarskiego 33

ROZSTRZYGNIĘCIE PROCESU WYBORU OFERTY

na remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i Młodzieży

w Łańcucie przy ul. Cetnarskiego 33

Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i Młodzieży w Łańcucie przy ul. Cetnarskiego 33

przeprowadzi

Firma AJ PROFIBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa

36-016 Chmielnik  277b

woj. podkarpackie

http://ajprofibud.pl

NIP: 813-36-43-267

REGON: 180653484

                                                                                        Kierownik Zamawiającego

                                                                                        mgr inż. Jan Bury

 

 

DO POBRANIA: ZAPYTANIE OFERTOWE  /  ZAŁĄCZNIKI

 

 

 unia europejska podkarpackie przestrzen otwarta   Fundusze Europejskie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

„Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i Młodzieży

W dniu 11 października 2017 r. dokonano zmian: - warunków dotyczących potencjału technicznego, - kryterium oceny ofert, ich znaczenia i sposobu przyznawania punktów, - podstaw wykluczenia, - warunków zmiany umowy, - zabezpieczenia wykonania umowy, - wzoru załączników 2 i 3 do zapytania ofertowego, - terminu składania i otwarcia ofert.

1. Zamawiający:

Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej

37-100 Łańcut   ul. Cetnarskiego 33

REGON: 141736654     NIP: 7010395541    KRS: 0000317024

strona internetowa: www.semperfidelis.com

telefon: 530 555 793

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Rodzaj zamówienia:

            Remont i prace konserwatorskie.

3. Tryb udzielenia zamówienia:

         Zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się Prawo zamówień publicznych.

           Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art.44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:  uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Zamawiający nie dopuszcza:

- składania ofert częściowych,

- składania ofert wariantowych,

Zamawiający nie przewiduje:

- zawarcia umowy ramowej,

- aukcji elektronicznej,

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- rozliczenia w walutach obcych,

- zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców.

Zamawiający nie wyraża zgody na:

- składanie ofert, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach niż polski, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i Młodzieży.

Zakres prac obejmuje:

 1. Roboty dotyczące budynku głównego:

 1. roboty przygotowawcze budynku głównego,

 2. instalacje przeciwwodne pionowe i poziome,

 3. roboty remontowe wewnętrzne – stan surowy,

 4. roboty wykończeniowe wewnętrzne,

 5. renowację elewacji budynku,

 6. renowację zadaszenia nad wejściem.

 1. Remont przybudówki – oficyny:

 1. roboty rozbiórkowe przybudówki,

 2. izolacje przeciwwodne pionowe i poziome,

 3. roboty wewnętrzne i zewnętrzne – stan surowy,

 4. roboty wykończeniowe wewnętrzne,

 5. renowację elewacji.

 1. Roboty pozostałe:

 1. renowacja ganku,

 2. pochylnia dla osób niepełnosprawnych,

 3. oświetlenie zewnętrzne i wymiana lamp iluminacyjnych,

 4. monitoring – zabezpieczenie zabytku na wypadek zagrożeń,

 5. utwardzenie terenu drogi wewnętrznej i parkingu.

Równoważność

 1. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

 1. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i  podanych w wymaganych parametrach w zapytaniu ofertowym pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.

 1. Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w stosunku do założeń dokumentacji projektowej, których skutki rzutowałyby na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne, a zwłaszcza parametry technologiczne.

Kod CPV 45000000-7

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w przedmiarze robót oraz dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej do wglądu w biurze Fundacji, które znajduje się przy Biurze Poselskim Posła Kazimierza Gołojucha w Łańcucie, przy ul. Królowej Jadwigi 4. Biuro czynne w dni robocze w godzinach od 900 do 1500.

Termin wykonania zamówienia: 30 czerwiec 2018 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełnienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 2. Udokumentowanego doświadczenia zawodowego, polegającego na wykonaniu w ostatnich 5 latach remontu minimum jednego obiektu zabytkowego o wartości robót remontowo – konserwatorskich ponad 1 mln zł (netto), potwierdzonego protokołami odbioru robót.

 3. Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzonego oświadczeniem zawartym w druku OFERTA.

 4. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia udokumentowane:

 1. Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawierającym:

- imię i nazwisko osoby,

- wykształcenie i opis doświadczenia zawodowego,

- informacje  o podstawie dysponowania ww. osobami.

 1. Oświadczeniem Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zawartym w druku OFERTA.

 1. Wniesienia WADIUM na cały okres związania ofertą. w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wniesienie wadium to warunek uczestniczenia w postępowaniu. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego:

BANK PEKAO S.A. I/O Łańcut ul. Sokoła 4  37-100 Łańcut

56 1240 2643 1111 0010 5593 7745

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

       Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Kryterium C - cena brutto oferty – waga 80 %

 2. Kryterium G - długość okresu gwarancji – waga 10 %

 3. Kryterium D - doświadczenie kierownika budowy w kierowaniu pracami remontowo – konserwatorskimi w  obiektach zabytkowych – waga 10 %

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Punkty przyznane w kryterium ceny, kryterium gwarancji i kryterium doświadczenia zostaną do siebie dodane.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów według wzoru:

Σ = C + G + D

gdzie:

Σ – łączna suma przyznanych punktów - 100

C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA”

G – liczba punktów przyznana w kryterium „GWARANCJA”

D – liczba punktów przyznana w kryterium „DOŚWIADCZENIE”

C – kryterium CENA 80 pkt. – porównywanie cen

G – kryterium GWARANCJA:

        3- letnia -    0 pkt.

        4- letnia -    5 pkt.

        5- letnia -  10 pkt.

D- kryterium DOŚWIADCZENIE:

       5 pkt za kierowanie remontem 2 obiektów zabytkowych,

     10 pkt za kierowanie remontem 3 lub więcej obiektów zabytkowych. 

8. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

     1. Ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście  na adres:

Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej

Biuro Poselskie Posła Kazimierza Gołojucha

37-100 Łańcut ul. Królowej  Elżbiety 1

w terminie od 28 września 2017 r.  do 20  października 2017 r. do godz. 1200

   

                               Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   

    2. Otwarcie ofert nastąpi  w dniu   20 października 2017 r.  o godź 1300.

w Biurze Poselskim Posła Kazimierza Gołojucha

w Łańcucie, przy ul. Królowej Elżbiety 1

9. Informacje na temat formy składania ofert:

    1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

    2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie, spięta, podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań.  Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

   3. Oferta musi zawierać:

    a) wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia,

      b) ewentualne pełnomocnictwa. 

4. Oferta powinna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzonym następującym napisem:

OFERTA

na zadanie pn.:

„Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem

na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i Młodzieży”

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

W przeciwnym wypadku Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia oraz ewentualnym nieprzyjęciem jej w niniejszym postepowaniu.

   5.  Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Informacje na temat zamówień uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone wykonawcy wybranemu w toku niniejszego postepowania przetargowego.

11. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub  osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w  szczególności na:           

   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

   2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

       pełnomocnika,

   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

       w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  

        w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższych warunków. Wykonawca potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia zawarte w druku OFERTA.

12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą, a  także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1)  W niniejszym postępowaniu wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i  informacje przekazywane będą w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

2) Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

                mgr inż. Jan Bury – tel. 530 555 793  - sprawy proceduralne

               dr inż. Krystyna Wróbel – tel. 603 587 200 – sprawy merytoryczne

           

13. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, okoliczności zawartych we wzorze umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

 1. przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku:

 1. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 10 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzone pisemnie przez Inżyniera Kontraktu;

 2. wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiły po dniu wejścia w życie umowy;

 3. skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

 4. wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w  dokumentacji projektowej;

 5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy;

 6. konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po  którejkolwiek ze stron umowy.

 1. przedłużenie terminu realizacji zamówienia następuje o liczbę dni, odpowiadających przerwie, którą spowodowały zaistniały okoliczności.

Numer Projektu:

RPPK.04.04.00-18-0055/16

Załączniki:

 1. formularz OFERTA,

 2. wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat,

 3. wykaz osób, które wezmą udział w realizacji zamówienia,

 4. dane Wykonawcy,

 5. projekt umowy.

Do wglądu w Biurze Fundacji:

 1. przedmiar robót,

 2. specyfikacja techniczna,

 3. dokumentacja techniczna.

 

 

Załącznik nr 1

do Zapytania Ofertowego      

…………………………………….

                  pieczęć Wykonawcy

OFERTA

Pełne dane adresowe Wykonawcy:

Nazwa (firma) ………………………...……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...

Siedziba:……………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...

Nr telefonu …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji …………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………REGON: …………………………………………..

e-mail; ……………………………………………………………………………………………...

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej

37-100 Łańcut, ul. Cetnarskiego 33

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na  Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i Młodzieży”

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową, która wynosi kwotę netto …………………………zł (słownie: ………………………………..

……………………………………………..…………………………zł)

natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ……..……….%

wynosi kwotę brutto ………………………..zł (słownie: ………………………………

…………………………………………………………………………zł)

2. Oświadczamy, że wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót, a także postanowieniami zawartymi w „zapytaniu ofertowym”, istotnymi postanowieniami umowy oraz zgodnie ze złożoną Ofertą.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią „zapytania ofertowego” i nie wnosimy do  niego zastrzeżeń; zdobyliśmy też informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia, w tym zapoznaliśmy się i szczegółowo przeanalizowaliśmy dokumentację projektową, specyfikację techniczną i przedmiar robót.

4. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w „zapytaniu ofertowym” oraz zgodnie z niniejszą Ofertą.

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu opisanym w „zapytaniu ofertowym”, będącym podstawą do złożenia niniejszej Oferty:

    1. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,  

        w tym prowadzenia prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych;

    2. osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane

        uprawnienia;

    3. nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu

        o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 Pzp i nie zalegamy z opłacaniem

        podatków i składek ubezpieczeniowych;

    4. złożyliśmy wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

6. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia ……………………,

w terminie …………dni/miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w „zapytaniu ofertowym”.

                                           

8. Oferujemy …………( …………………….) miesięczną gwarancję od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na wykonane przez nas roboty remontowe i prace konserwatorskie przy zabytku oraz gwarancję producenta na wszystkie zastosowane materiały, maszyny i urządzenia.

9. Oświadczamy, że zamówienie realizujemy sami/przy udziale podwykonawców*, którzy będą realizować następujące części zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w kwocie ……………….PLN (słownie: ……

………………………………………..) w formie ……………………………………… Oświadczamy, że jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami zostanie zatrzymane przez Zamawiającego, jeżeli:

 1. Odmówimy zawarcia umowy na warunkach określonych w „zapytaniu ofertowym” oraz w niniejszej Ofercie;

 2. Odmówimy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

 3. Zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie;

 4. W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożymy wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, chyba że  udowodnimy, że wynika to z przyczyn nieleżących po naszej stronie;

W przypadku zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej, prosimy o przelanie kwoty wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na wskazany rachunek w banku ………………………………………………………

Nr ………………………………………………………………………………………

11. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

/Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te zawarte są i zabezpieczone stosownie do zapisu w Rozdziale 9, pkt. 5 „zapytania ofertowego./

12. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do „zapytania ofertowego”, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. Zobowiązujemy się, w razie wybrania naszej Oferty, do:

   a) dopełnienia formalności, o których mowa w Rozdziale 5 „zapytania ofertowego”,

      b) zawarcia umowy na warunkach określonych w „zapytaniu ofertowym” oraz w  niniejszej Ofercie,

      c) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiącego  5 % ceny (z VAT) wykonania przedmiotu zamówienia.

……………………………………….         ………………………………………………

                 (miejscowość, data)                                              (podpis osoby uprawnionej, pieczęć Wykonawcy)

            

*/**/ niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

do Zapytania Ofertowego      

…………………………………….

                  pieczęć Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych potwierdzających

spełnianie warunku określonego w Rozdziale 5 pkt 2 „zapytania ofertowego”

Lp.

Opis

przedmiotu zamówienia

(z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu)

Wartość netto

roboty   budowlanej

w PLN

Termin realizacji

Termin realizacji

Nazwa Odbiorcy

Nazwa zabytkowego obiektu

Data

rozpoczęcia

Data

rozpoczęcia

1.

2.

3.

4.

5.

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.)

……………………………………………                     ………………………………………..………

           (miejscowość, data)                                              (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 3

do Zapytania Ofertowego      

…………………………………….

                  pieczęć Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych prze nich czynności, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonym w „zapytaniu ofertowym”.

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

w realizacji zamówienia

Zakres

i okres doświadczenia

Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych

Nazwa

zabytkowego

obiektu

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymieniona osoba(y) posiada(ją) co najmniej 18-miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych potwierdzoną przez Konserwatora lub posiada(ją) pozytywną opinię Konserwatora do kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987).

……………………………………………                     ………………………………………..………

           (miejscowość, data)                                              (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 4

do Zapytania Ofertowego      

…………………………………….

                  pieczęć Wykonawcy

                                                    

DANE WYKONAWCY

Formularz – dane wykonawcy

1. Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………..

    ……………………………………………………………………..…………………………………

2. Adres: ………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………………

3. Osoby uprawnione do reprezentacji: ………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………………

4. Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………

5. e-mail:               …………………………………………………………………………………….

6. Nazwa Banku: ……………………………………………………………………………………..

7. Numer konta bankowego: …………………………………………………………………………

8. Numer NIP: …………………………………………………………………………………………

9. REGON: ……………………………………………………………………………………………..

10. Oświadczam, że …………………..…………………..* płatnikiem VAT

*) wpisać „jestem” lub „nie jestem”

……………………………………………                     ………………………………………..………

           (miejscowość, data)                                              (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Projekt: „Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i  Młodzieży” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 5

do Zapytania Ofertowego      

…………………………………….

                  pieczęć Wykonawcy

UMOWA – wzór

 

Zawarta dnia ……………………………………. w Łańcucie

pomiędzy Fundacją Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej

37‑100 Łańcut, ul. Cetnarskiego 33, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

 1. Jana Burego – Prezesa Zarządu Fundacji Semper Fidelis na rzecz  

                           Archidiecezji Lwowskiej

 2. Zofię Wołtosz –  Członka Zarządu Fundacji Semper Fidelis na rzecz

                           Archidiecezji Lwowskiej

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

            W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

                                                     

§ 1

Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem  niniejszej umowy jest przeprowadzenie remontu i prac konserwatorskich zabytkowego budynku położonego w Łańcucie przy ul. Cetnarskiego 33 z przeznaczeniem na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i Młodzieży, zgodnie z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na  warunkach wskazanych w  ofercie z dnia ……………..……………….., stanowiącą złącznik do umowy.

2.  Szczegółowy zakres robót opisany został w „zapytaniu ofertowym”, w tym dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej stanowiących załączniki do umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i  sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

§ 2

Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót.

Projekt: „Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i  Młodzieży” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż ……………………..…………

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy.

2. Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

3. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody.

4. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

5. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

                                                       Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

   1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.

    2)  Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót.

    3)  Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt.

   4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym  

         w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.

         Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub

         Inspektora  nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą

         techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

     5) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających    

          z następujących ustaw:

 1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  z późn.zm.),

 2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn.zm.)

           Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

           ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

      6)  Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie zasad bhp, ochronę p.poż.

i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie  trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek  z  prowadzonymi robotami.

 1. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz  oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.

 2. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

 3. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z  prowadzonymi  robotami, w tym także ruchem pojazdów.

 4. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne  oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników  oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

 5. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim

  otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

 6. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i  

      porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

Projekt: „Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i  Młodzieży” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 1. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

 2. Kompletowanie w czasie realizacji robót wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

 3. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

 4. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

 5. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

 6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w „zapytaniu ofertowym”.

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

7. Kierownik robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ……………………… złotych brutto (słownie złotych: ………….

………………………………………….. . Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………………………….złotych.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją techniczną z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników, mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania faktury VAT.

5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane prace remontowe i konserwatorskie, o których mowa w § 1 ust. 1 nastąpi po ich wykonaniu, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru robót.

6. Protokół odbioru robót sporządzony zostanie przez kierownika robót, na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni

Projekt: „Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i  Młodzieży” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy i podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

7. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

8. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

Odbiór

 1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie, bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

 2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika robót, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego.

 3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

 1. Dziennik budowy,

 2. dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

 3. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych robót i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

 4. oświadczenie Kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

 5. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

 6. pozostałe dokumenty, w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta, potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

 2. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

 3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

 4. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 5. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Kary umowne

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 1. Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy).

 2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w  wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

Projekt: „Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i Młodzieży” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w  wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art., 145 ust. 1 ustawy Pzp.

 2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za zasadach ogólnych, o  ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

 3. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 8

Umowne prawo odstąpienia od umowy

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

 1. Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 30-dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

 2. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, ze wykonanie umowy nie leży w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

 3. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego – w  terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

 1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

 1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania – w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

 2. Odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru – w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.

 1. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

 2. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

 1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

 2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

 3. W terminie 10 dni od daty ogłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

 4. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia

Projekt: „Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i  Młodzieży” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

 1. Jeżeli Wykonawca wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

  § 9

  Umowy o podwykonawstwo

 1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

 2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na  podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

 1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

 2. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub  zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

 3. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z  podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robot określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

 4. Umowa między Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

 6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w  całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na  podstawie art. 647 § 5 kc. i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robot, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

 7. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

 8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

 9. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z  odpowiedzialności za  wykonanie obowiązków wynikających z umowy i  obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

Projekt: „Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i  Młodzieży” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 10

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres …………. lat od dnia podpisana (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i  usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

 3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

 4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

 6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

 7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 11

Zmiana umowy

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podstawowych warunków ich wprowadzenia.

 1. Zmiana terminu wykonania umowy

  1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które spowodowały niezawinione, niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:

 1. klęski żywiołowe,

 2. warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

  1. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w „zapytaniu ofertowym” warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

 1. niewypały i niewybuchy,

 2. wykopaliska archeologiczne,

 3. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,

 4. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.

  1. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

 1. wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

 2. ewentualne zlecenie robót dodatkowych w trakcie realizacji robót będących przedmiotem umowy.

Projekt: „Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i  Młodzieży” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  1. zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

 1. przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

 2. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

  1. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i  niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1 – 1.5 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności

.

 1. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

  1. zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi czynnościami:

 1. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarze robót lub dokumentacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

 2. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

 3. pojawienie się lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji remontów lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

 4. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w przedmiarze robot lub dokumentacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

 5. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

 6. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

              W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 3.1)    

            możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii

Projekt: „Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i  Młodzieży” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

              robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń oraz zmiana       

              wynagrodzenia.

               2.2)   Zmiany osobowe       

                        a) zmiana osób, przy których pomocy Wykonawca realizuje przedmiot umowy

                             na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków

                            zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy.

Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy, przy których pomocy Wykonawca  

realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na

osoby spełniające wymogi „zapytania ofertowego”, a dla skutecznej zmiany niezbędne

jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę.

 1. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

 1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z „zapytaniem ofertowym”,

 2. zmiana obowiązującej stawki VAT,

 3. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o  dofinansowanie zadania lub wytycznych dotyczących realizacji zadania,

 4. rezygnacja Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,

 5. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do  zmian koniecznych, powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,

 6. zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 § 1 Kodeksu cywilnego,

 7. gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z „zapytaniem ofertowym”..

 1. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 3) a, d, e, f, g możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów  i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

 2. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 3)b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie Wynagrodzenia Umownego, w części, jakiej te zmiany przepisów dotyczą.

 3. W przypadku określonym w ust.2 pkt. 3) d zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje.

 4. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 2 punkty 1, 2) i 3) stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do  wyrażenia takiej zgody.

 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu:

 1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

 2. zmiany danych teleadresowych,

 3. skrócenie terminu wykonania zamówienia spowodowane wcześniejszym wykonaniem zamówienia przez Wykonawcę,

 4. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,

 5. udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w „zapytaniu ofertowym”.

 1. Zmiany umowy nie wymaga zmiana personelu Zamawiającego oraz zmiana Inspektorów Nadzoru. Do zmiany dochodzi poprzez zawiadomienie drugiej strony.

Projekt: „Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i  Młodzieży” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 1. W przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych i/lub robót uzupełniających, na wykonanie powyższych robót zostanie zawarta odrębna umowa pod warunkiem zachowania obowiązujących przepisów Pzp.

 2. Konieczność wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających winna być odnotowana przez Wykonawcę w dzienniku budowy. Wykonawca winien sporządzić uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i Projektantem odpowiedni protokół konieczności podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do w/w robót.

 3. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe i/lub uzupełniające, które wykonał bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie.

 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe i/lub uzupełniające przy zachowaniu tych samych norm, parametrów, standardów i cen jednostkowych, jak w  przypadku podstawowych robót budowlano – montażowych.

 5. Łączna wartość robót dodatkowych i/lub uzupełniających bez podatku VAT nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w § 5 Umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw

  - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr  113, poz.759 z późn. zm.),

  -   ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

  -   Kodeksu cywilnego

  O ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla  każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

 1. Oferta Wykonawcy,

 2. „Zapytanie Ofertowe”,

 3. załączniki do „Zapytania Ofertowego”.

…………………………………………..           …………………………………………..