Działalność fundacji w 2015 roku

SPRAWOZDANIE

z działalności  Fundacji „Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji  Lwowskiej”

za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

INFORMACJA  OGÓLNA

1. Nazwa, adres, KRS

Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej

37-100 Łańcut  ul. Cetnarskiego 33

KRS 0000317024

2. Czas trwania działalnościFundacji Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji  Lwowskiej jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem

od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

4. Zastosowane zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z:

Ustawą o  rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2013, poz. 330; wersja aktualizowana 2015),

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla  niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. 2001  nr 137  poz. 1539),

         Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w  sprawie ramowego zakresu sprawozdania z  działalności fundacji (Dz. U.2001  nr 50 poz. 529).

Decyzją Rady  (Uchwała nr 03/2015 z dnia 10 marca 2015 r.) Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej uznana została za jednostkę mikro i przy sporządzaniu sprawozdania finansowego korzysta z uproszczeń, zgodnie z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 a ustawy o rachunkowości.

Finansoweoperacje przedstawione w sprawozdaniu są wiarygodne, przedstawiają rzetelny obraz sytuacji majątkowej Fundacji i wynik finansowy.

5.  Czy działalność będzie kontynuowana

Zakłada się kontynuowanie działalności w przyszłości;brak okoliczności wskazujących na  zagrożenie kontynuowania działalności Fundacji. 

6.  Przyjęte zasady polityki rachunkowości

Przyjętą przez Fundację politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, z  uwzględnieniem zasady kontynuacji.  Informacje za kolejne lata są porównywalne.

     Polityka rachunkowości określa:

 1. rodzaj działalności z podkreśleniem działalności podstawowej,
 2. sposób prowadzenia rachunku kosztów,
 3. wybrany sposób opracowania rachunku zysków i strat,
 4. przyjęty i stosowany przez Fundację zakładowy plan kont,
 5. zasady prowadzenia ewidencji analitycznej, ewidencji zapasów, materiałów, produktów,
 6. przyjęte zasady amortyzacji środków trwałych,
 7. zasady stosowania dokumentów zastępczych,
 8. księgowy system przetwarzania danych wraz z wykazem i charakterystyką wykorzystywanych programów finansowo – księgowych.

7.  Wycena realnie posiadanych  składników majątku Fundacji:

 1. Posiadane środki finansowe w walucie polskiej wycenia sięwedług wartości nominalnej.
 1.  Posiadane środki w euro wycenia się według kursu średniego NBP z dnia, który poprzedzadzień wyceny.
 1.  Środki  trwałe, o znaczącej wartości, podlegają amortyzacji, według  przyjętej   zasady.

            ………………………………………

………………………………………

………………………………………

…………………………..………….

………………………………………

sporządzający sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

z działalności  Fundacji „Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji  Lwowskiej”

za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

INFORMACJAUZUPEŁNIAJĄCA  DO  BILANSU

Nazwa, adres, KRS

Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej

37-100 Łańcut  ul. Cetnarskiego 33

KRS 0000317024

1.   Kwota zobowiązań finansowych

Kwota  zobowiązań Fundacji na koniec roku sprawozdawczego:...............0,00……

2.   Kwota  udzielanych  zaliczek i kredytów

Fundacja nie udzielała zaliczek i kredytów, w tym takżenie udzielała zaliczek       i    kredytów członkom organów administrujących,  zarządzających i nadzorujących;       nie  ma także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem wszelkiego rodzaju       gwarancji i poręczeń.

3.   Informacja o udziałach (akcjach) własnych

Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej udziałów własnych       i akcji nie  posiada.

4.  Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

     Na majątek Fundacji składają się:

 1. Aktywa trwałe ………………………………………….…..…..…..0,00.……..…
 2. Aktywa obrotowe: …………………………………….…...… 37.504,53…….….

- zapasy ……………………………………………….………….…0,00….…….

- środki finansowe w kasie ……………………..….……….….....379,88.........…

-  środki finansowe na rachunku bankowym……….…..……..…37.124,65…...…

-  należności …………………………………………………………..0,00….…

 1. Pasywa – fundusze własne

- fundusz statutowy ……………………………………….…...619.879,41…...….

- należne wpłaty od fundatorów ………………….….………..…..…..0,00..….....

- wynik finansowy …………………………………………….....37.504,53..……

 1. Pasywa – zobowiązania i rezerwy

- zobowiązania …………………………………....………….....……...0,00…..…

- przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły) …........……0,00….…

5. Struktura zrealizowanych przychodów i kosztów

I.  Struktura zrealizowanych przychodów

    - składki członkowskie: ……………………………………………………0,00…..…

    -  darowizny od osób fizycznych …………………………………..…70.476,12……..

    -  dotacje:  wartość …………………………………………..………549.403,29…..…

 -  działalność odpłatna pożytku publicznego ………...……………….…….0,00….…

6.  Informacje o strukturze kosztów

- koszty administracyjne: ……………………..…………….………7.535,51…..…

- koszty działań statutowych nieodpłatnych:  ……………………574.839,37 ……

      Koszty ogółem:………………………………………...……….…..582.374,88…..…

Cel  podstawowej działalności Fundacji Semper Fidelis:

1. organizowanie finansowej i rzeczowej pomocy krajowej i zagranicznej dla osób       potrzebujących,  niezależnie od wyznania, narodowości i przekonań, a zwłaszcza       dla  dzieci i młodzieży, sierot, niepełnosprawnych, chorych, seniorów i bezdomnych       zamieszkałych  na terenie Polski i Ukrainy;

 3. wspieranie działań mających na celu utrzymanie, odbudowę i rewitalizację zabytków       kultury polskiej znajdujących się na terenie Archidiecezji Lwowskiej;

 4. wspieranie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Polsce poprzez       odbudowę i rewitalizację zabytków kultury polskiej.

Priorytetowe  zadania  realizowane w roku 2015:

I.   Działalność opiekuńczo – wychowawcza na rzecz dzieci i młodzieży:

 1. Wspieranie finansowe świetlicy dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez Bazylikę Metropolitalną Obrządku Łacińskiego we Lwowie.
 2. Pomoce rzeczowa w formie  przekazanego Katedrze Lwowskiejksięgozbioru do wykorzystania w pracy świetlicowej z dziećmi i młodzieżą oraz w  działalności ewangelizacyjnej.

II.  Działalność na rzecz chorych, starszych i bezdomnych:

 1. W ramach realizacji zadania „Pomóżmy Naszym Rodakom ze Lwowa” programu „Razem Możemy Więcej” – Fundacji „Dbam o Zdrowie”, przekazywanie nieodpłatnie leków, pampersów i środków opatrunkowych dla  Domowego Hospicjum we Lwowie oraz indywidualnie dla chorych ze  Lwowa i terenu Archidiecezji Lwowskiej.
 2. Pomoc w zakupie sprzętu medycznego dla dzieci z Domowego Hospicjum we  Lwowie.
 3. Wspieranie finansowe budowy Polskiego Domu Seniora we Lwowie dla Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie, samotnych, chorych i bezdomnych.

III.   Pomoc finansowa dla Polskiego Katolickiego Programu Radiowego we Lwowie          nadawanego na falach „Radia Niezależnist”.

IV.  Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych:

 1. Rekonstrukcja oraz prace remontowe i konserwatorskie progów oraz wykonanie odpływu wód opadowych w Katedrze Lwowskiej – w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą,dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2.  Remont zabytkowego, objętego ścisłą ochroną budynku willowego w Łańcucie, przy ul. Cetnarskiego 33 (Polska), przeznaczonego na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany  Kulturalnej i siedzibę Fundacji Semper Fidelis.

7.   Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 

W roku 2015 Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej       nie  prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego.

            ………………………………………

………………………………………

………………………………………

…………………………..………….

………………………………………

sporządzający sprawozdanie